MAY PEACE PREVAIL ON EARTH


"Verdensbudskab"
den 30. september 2003


Jeg har set UFO'er i adskillige år og jeg har været i berøring med nogle udenjordiske væsener. Jeg er 42 år med både en teknisk (militærjagerpilot og flyveleder), økonomisk (magistergrad) og ledelsesmæssig uddannelse (lufthavnschef). Fra seksårsalderen af har jeg haft forskellige slags åndelige oplevelser, som vedvarende antager mere farm og betydning.

Blandt de mange typer fænomener, der har manifesteret sig i de sidste lo år er, f.eks. da jeg modtog el budskab om den tredimensionale beskaffenhed af lid, mens en UFO hang over mil hus og havde 'annonceret' sin tilstedeværelse ved en gevaldig lyd, og så da el enormt trekantet fartøj fløj over mil hus, da jeg var i gang med at flytte, efterfulgt af et luftslag af lys der varede i 25 minutter, og også mangfoldige syn af himmelske lys og æteriske væsener i mil hus, og til sidst, da jeg havde lært hvordan man mentalt projicerer [overfører] sig selv til el sled i tilstedeværelsen af menneskekærlige udenjordiske væsener, modtog jeg følgende budskab på vegne af deres hierarki. Jean Ederman,


FORVANDEL VERDENEN!

"BESLUT OM VI SKAL VISE OS!"


Hvem der end videregav dette oversatte budskab til jer er sagen uvedkommende og bør forblive anonymt i jeres sind. Det er, hvad l vil gøre med dette budskab, der har betydning!

Hver af jer ønsker at udøve sin frie vilje og opleve lykke. Disse er egenskaber, der blev vist os og som vi nu har adgang til. Jeres frie vilje vil afhænge af den viden I har om jeres egen kraft. Jeres lykke afhænger af den kærlighed l giver og modtager.

Ligesom alle bevidste racer på dette udviklingstrin kan I føle jer isoleret på jeres planet. Denne indflydelse gør jer sikker på jeres skæbne. Dog er I på randen af store omvæltninger, som kun et mindretal er bevidste om.

Det er ikke vort ansvar at ændre på jeres fremtid uden at l vælger det. Betragt dette budskab som en verdensomspændende folkeafstemning. Og, jeres svar som en hemmelig afstemning!

Hvem er vi?

Hverken jeres videnskabsfolk eller jeres religiøse repræsentanter taler enstemmigt om de uforklarlige himmelske begivenheder, som menneskeheden har bevidnet i tusinder af år. For at kende sandheden må man se på den uden brug af filteret fra ens egen tro, hvor respektabel den end måtte være.

Et voksende antal af jeres anonyme forskere udforsker nye vidensveje og er ved at nå tæt på virkeligheden, l dag er jeres civilisation oversvømmet med oceaner af informationer, hvor kun en lille del navnlig de mindre foruroligende bliver spredt.

Hvad der i jeres historie syntes latterligt eller umuligt er ofte blevet muligt, og så realiseret især i de sidste halvtreds år. Vær klar over at fremtiden vil være endnu mere overraskende. T vil opdage det værste så vel som det bedste.

Ligesom milliarder andre i denne galakse er vi bevidste væsener, som nogle betegner "udenjordiske", selv om virkeligheden er hårfin.

Der er ingen fundamental forskel pajer og os bortset fra erfaringen fra visse udviklingstrin. Lige som i enhver anden organiseret struktur eksisterer hierarki i vore indre forhold. Vort [hierarki] er baseret på visdommen fra adskillige slægter. Det er med billigelsen fra dette hierarki at vi henvender os til jer.

Lige som de fleste af jer er vi i en søgen efter den Højeste. Derfor er vi ikke guder eller mindre guder men i realiteten jeres ligemænd i det Kosmiske Broderskab.

Fysisk er vi i nogen grad anderledes end jer, men størstedelen af os er i menneskelignende form. Vores eksistens er en realitet, men de fleste af jer opfatter det endnu ikke. Vi er ikke blot observationer, vi er bevidstheder lige som jer. l har ikke held med at opfatte os, fordi vi forbliver usynlige for jeres sanser og måleinstrumenter det meste af tiden.

Vi ønsker at fylde dette tomrum på dette tidspunkt i jeres historie. Vi traf denne kollektive beslutning, men det er ikke nok. Vi har brug for jeres. Gennem dette budskab bliver i til beslutningstagerne! l personligt.

Vi har ingen menneskelig repræsentant på Jorden, der kunne lede jeres beslutning.

Hvorfor er vi ikke synlige?

På visse udviklingstrin opdager kosmiske "menneskeheder" nye former for videnskab udover den tilsyneladende kontrol af materien. Struktureret dematerialisering og materialisering er en del af dem. Dette er hvad jeres menneskehed har opnået i få laboratorier i tæt samarbejde med andre "udenjordiske" væsener på bekostning af risikable kompromiser, der med fuldt overlæg forbliver skjulte for jer af nogle af jeres repræsentanter.

Bortset fra luft- eller rummæssige objekter eller fænomener som jeres videnskabelige samfund er bekendt med, det l kalder Ufoer, er der i bund og grund multidimensionalt fremstillede rumskibe, der anvender disse kapaciteter. Mange menneskelige væsener har været i visuel-, høremæssig-, berøringsmæssig eller psykisk kontakt med sådanne skibe, hvoraf nogle er under hemmelige magter der "bestemmer" over jer. Sjældenheden af jeres observationer er på grund af de fremragende fordele tilvejebragt af den dematerialiserede tilstand af disse skibe.

Ved ikke selv at bevidne dem, kan l ikke tro på deres eksistens. Vi forstår fuldt ud dette. Hovedparten af disse observationer er gjort på individuel basis for at røre sjælen og ikke for at omdanne noget organiseret system. Det er tilsigtet af de racer, der omgiver jer, men af meget anderledes grunde og med meget anderledes resultater.

For negative multidimensionale væsener, der tager del i udøvelsen af magt i skyggen af det menneskelige fåmandsherredømme, er diskretion motiveret af deres vilje til at bevare deres eksistens og ran ukendt. For os er diskretion motiveret af respekten for den menneskelige frie vilje, som folk kan udøve for at klare deres egne sager, så de kan opnå teknisk og åndelig modenhed selv. Menneskehedens indtræden i familien for galaktiske civilisationer er stærkt forventet.

Vi kan komme til syne ved højlys dag og hjælpe jer med at opnå denne forening. Vi har hidtil ikke gjort det, idet for få af jer virkelig ønsker det på grund af uvidenhed, ligegyldighed eller frygt, og fordi nødsituationen ikke berettigede det Mange af dem der studerer vores tilsynekomst tæller lysene om natten uden at lyse op på vejen. Ofte tænker de i udtryk som genstande, når det drejer sig om bevidste væsener.

Hvem er I?

I er produktet af mange traditioner, der igennem tid gensidigt er blevet beriget af hinandens bidrag. Det samme gælder for racerne på Jordens overflade. Jeres mål er at forene jer i respekten for disse rødder for at fuldføre et fælles projekt. Fremkomsten af jeres kulturer synes at holde jer adskilt, fordi l sætter det i stedet for jeres dybere væsen. Form er nu mere vigtig end essensen af jeres finere væsen. For dem, der sidder på magten, udgør denne udbredelse af formen fæstningsvoldene mod enhver form for fare. I bliver nu opfordret til at overvinde formen, mens l stadig respekterer den for dens rigdomme og skønhed. At forstå formens bevidsthed får os til at elske mennesker i deres forskellighed. Fred betyder ikke, ikke at skabe krig, det består i at blive hvad I i virkeligheden er: ét samme Broderskab.

For at forstå dette aftager antallet afløsninger inden for jeres rækkevidde. En af dem består i kontakt med en anden race, der ville afspejle det billede som l i virkeligheden er.

Hvad er jeres situation?

Bortset fra sjældne lejligheder har vores indgriben haft meget lidt virkning på jeres evne til at træffe kollektive og individuelle beslutninger omkring jeres egen fremtid. Dette er motiveret af vores kendskab til jeres dybe psykologiske mekanismer.

Vi nåede til den konklusion, at frihed opbygges hver dag efterhånden som et væsen bliver bevidst om sig selv og sine omgivelser og tiltagende slipper af med begrænsninger og træghed, hvad de så end måtte være. På trods af utallige modige og villige menneskelige bevidstheder bliver disse trægheder kunstigt opretholdt til fordel for profitten hos en voksende centraliseret magt.

Indtil for nylig levede menneskeheden med en tilfredsstillende kontrol over dens beslutninger. Men den mister mere og mere kontrollen over sin egen skæbne på grund af den tiltagende anvendelse af avancerede teknologier, hvis dødelige konsekvenser på de jordiske og menneskelige økosystemer bliver uomstødelige. I mister langsomt men sikkert jeres usædvanlige evne til at gøre livet attråværdigt. Jeres livskraft vil kunstigt formindskes uafhængig af jeres egen vilje. Sådanne teknologier eksisterer, der påvirker jeres krop så vel som jeres sind. Sådanne planer er på vej.

Det kan ændre sig så længe T bevarer denne kreative kraft i jer, selv om den sameksisterer med de mørke hensigter hos jeres potentielle herskere. Det er grunden til at vi forbliver usynlige. Denne individuelle kraft er dømt til at forsvinde, skulle en kollektiv reaktion i stort omfang ikke ske. Den kommende periode er en med brud, hvad det så end måtte være.

Men skulle l vente til sidste øjeblik med at finde løsninger? Skulle i foregribe eller underkaste jer smerte?

Jeres historie er aldrig ophørt med at være præget af møder mellem folkeslag, der var nødt til at åbenbare sig for hinanden under betingelser der ofte var konfliktfyldte. Erobringer skete næsten altid til skade for andre. Jorden er nu blevet til en landsby, hvor alle kender alle andre, men stadig varer konflikter ved og trusler af alle slags bliver værre i varighed og intensitet. Skønt et menneskeligt væsen som et individ alligevel har mange potentielle evner, kan disse ikke udøves med værdighed. Dette er tilfældet med størsteparten af jer af grunde der i alt væsentlighed er geopolitiske.

Der er adskillige milliarder af jer. Uddannelsen af jeres børn og jeres livsbetingelser, så vel som betingelser for utallige dyr og megen planteliv er ikke desto mindre fuldkommen i et lille antal politiske-, finansielle-, militære og religiøse repræsentanters vold Jeres tanker og tro er udformet efter partisaninteresser for at gøre jer til slaver, mens man på samme tid giver jer følelsen af at I har fuldkommen kontrol over jeres skæbne, som i det væsentligste er realiteten. Men der er en lang vej mellem et ønske og et faktum, når de sande regler for det nært forestående spil er ukendte. Denne gang er T ikke sejrherren. At gøre informationer fordomsfulde er en tusindårig strategi for menneskelige væsener. At tilføre tanker, følelser eller organismer, der ikke tilhører jer, via teknologier skabt til dette formål er en endnu ældre strategi.

Vidunderlige muligheder for fremskridt står tæt på store trusler om undertrykkelse og ødelæggelse, l kan imidlertid kun erkende hvad der bliver forevist jer. De naturlige ressourcers ophør er programmeret, hvorimod intet langsigtet kollektivt projekt er blevet påbegyndt.

Udmattelsesmekanismer i økosystemet har overskredet uomstødelige grænser. Mangel ressourcer og deres urimelige fordeling - ressourcer, hvis indførselspris vil stige dag efter dag - vil i stor målestok forårsage kampe med brodermord, men også i hjertet af jeres byer og landområder.

Had vokser sig større, men det gør kærlighed også. Det er det, der bevarer jeres overbevisning om jeres evne til at finde løsninger. Men den kritiske masse er utilstrækkelig og et sabotagearbejde bliver listigt udført.

Menneskelig adfærd, formet af tidligere vaner og oplæring, har en sådan træghed, at dette perspektiv fører jer til en blindgyde, l overlader disse vanskelige problemer til repræsentanter, hvis samvittighed omkring fælles velfærd langsomt svinder bort foran korporative interesser. De debatterer altid om formen, men sjældent om indholdet.

Lige i handlingsøjeblikket vil forsinkelser ophobe sig til det punkt, hvor T må underkaste jer snarere end at vælge. Det er grunden til hvorfor, mere end nogen sinde i jeres historie, jeres beslutning i dag på en direkte og betydningsfuld måde vil have indvirkning på jeres overlevelse i morgen.

Hvilken begivenhed kunne radikalt ændre på denne træghed, der er typisk for enhver civilisation? Hvor vil en kollektiv og forenende bevidsthed komme fra, der vil stoppe denne føren bag lyset? Stammer, befolkninger og menneskelige nationer har altid mødtes og påvirket hinanden. Stillet over for trusler, der tynger den menneskelige familie, så er det måske på tide at en større påvirkning indtraf. En stor rullebølge er på randen af at dukke frem. Den blander meget positive med også meget negative aspekter.

Hvem er den "tredje part"?

Der er to måder at etablere en kosmisk kontakt med en anden civilisation: via dens stående repræsentanter eller direkte med enkeltpersoner uden anseelse. Den første måde medfører interesseslagsmål, den anden måde bringer bevidsthed.

Den første måde blev valgt af en gruppe racer motiveret af at holde menneskeheden i slaveri og derved at kontrollere Jordens ressourcer, genmasse og menneskelig følelsesmæssig energi. Den anden måde blev valgt af en gruppe racer, der var forbundet med sagen om Åndelig tjeneste. Vi har i vores ende bidraget til denne uegennyttige sag og præsenterede os selv for få år siden for repræsentanter for den menneskelige magt, der afslog vores udstrakte hånd under påskud af uforenelige interesser med deres strategiske vision.

Det er derfor enkeltpersoner i dag selv må foretage dette valg uden at nogen repræsentant griber ind. Det vi tidligere foreslog dem, som vi troede var kvalificerede til at bidrage til jeres lykke, det foreslår vi nu ... jer!

De fleste af jer tænker ikke på, at ikke-menneskelige væsener deltog i at bringe disse centraliserende magter i anvendelse, uden at de hverken bliver mistænkt eller er tilgængelige for jeres sanser. Dette er så sandt, at de næsten meget snedigt har taget magten. De befinder sig nødvendigvis ikke på jeres materielle plan og det er præcist det, der kunne gøre dem ekstremt effektive og skræmmende i den nære fremtid. Vær imidlertid klar over, at et stort antal af jeres repræsentanter bekæmper denne fare! Vær klar over, at ikke alle bortførelser er gjort imod jer. Det er svært at erkende sandheden!

Hvordan kunne l under sådanne omstændigheder udøve jeres frie vilje, når den bliver manipuleret så meget? Hvad er T virkelig fri af?

Fred og genforening af jeres folkeslag ville være første skridt hen imod harmonien med civilisationer andre end jeres.

Det er præcist hvad dem, der manipulerer jer bag scenen, ønsker at undgå for enhver pris, fordi ved at skille jer ad, så hersker de! De hersker også over dem, der regerer jer. Deres styrke kommer fra deres evne til at indpode mistillid og frygt i jer. Dette skader betydeligt selve jeres kosmiske beskaffenhed. Dette budskab ville ikke være af interesse, hvis disse manipulatorers formynderi ikke nåede7 sit højdepunkt og hvis deres vildledende og morderiske planer ikke materialiserede sig om få år fra nu af. Deres deadline er tæt på og menneskeheden vil gennemgå uhørte pinsler de næste ti cykler. Til at forsvare jer mod dette angreb uden ansigt behøver l i det mindste at have nok informationer, der fører til løsningen. '

Som det altid er tilfældet med mennesker eksisterer modstand blandt de dominerende racer. Her igen vil udseende ikke være nok til at skelne den dominerende fra den allierede, l jeres nuværende synske tilstand er det overordentligt vanskeligt for jer at skelne mellem dem. Foruden jeres intuition vil træning være nødvendig når tiden er inde.

Idet vi er klar over den uvurderlige værdi af fri vilje, så indbyder vi jer til et alternativ.

Hvad kan vi tilbyde?

Vi kan tilbyde jer en mere holistisk vision af universet og af liv, konstruktive vekselvirkninger, oplevelsen af reelle og broderlige forhold, frigivelse af teknisk viden, udryddelse af lidelse, kontrolleret udøvelse af individuelle evner, adgang til nye former for energi og endelig, en bedre forståelse af bevidsthed.

Vi kan ikke hjælpe jer med at overvinde jeres individuelle og kollektive frygt eller bringe jer love, som T ikke ville have valgt. Arbejd med jer selv; individuel og kollektiv bestræbelse på at bygge den verden T ønsker; ånden i søgen efter nye himle.

Hvad ville vi modtage?

Skulle T beslutte jer for at en sådan kontakt finder sted, så ville vi glæde os over beskyttelsen af broderlig ligevægt i dette område af universet, frugtbare diplomatiske udvekslinger, og den inderlige Glæde ved at vide, at l er forenet for at fuldføre hvad l er i stand til. Følelsen af Glæde er stærkt efterspurgt i universet, for dens energi er guddommelig.

Hvad er spørgsmålet, som vi stiller jer? "ØNSKER I AT VI VISER OS?" Hvordan kan I svare på dette spørgsmål?

Sjælens sandhed kan læses ved telepati. I behøver kun klart at stillejer selv det spørgsmål og give jeres svar lige så klart, for jer selv eller i en gruppe, som I ønsker det. At befinde sig i midt i centrum af en by eller midt i en ørken har ingen indflydelse på virkeevnen af jeres svar, JA eller NEJ, STRAKS EFTER AT HAVE STILLET SPØRGSMÅLET! Bare gør det, som om T talte med jer selv, imens l tænkte over budskabet.

Det er et universelt spørgsmål og disse få ord, stillet i deres sammenhæng, har slet og ret en kraftfuld betydning, l bør ikke lade betænkelighed komme i vejen for jer. Det er derfor l sandt at sige roligt bør tænke over det. For på en perfekt måde at knytte jeres svar til spørgsmålet i tankerne, så er det tilrådeligt, at I svarer lige efter endnu en læsning af dette budskab, Jag ikke med at svare. Træk vejret og lad kraften fra jeres egen fri vilje trænge ind i jer. Vær stolte over, hvad I er! Problemerne, som I måtte have, svækker jer. Glem dem et øjeblik, for at være jer selv. Føl kraften, der vælder op i jer. l har herredømme over jer selv! En enkelt tanke, et enkelt svar, kan på drastisk vis ændre jeres nærmeste fremtid, på én måde som på en anden.

' Jeres individuelle beslutning om at spørge jeres indre selv om at vi viser os på jeres materielle plan og ved højlys dag er værdifuld og afgørende for os.

Selv om I kan vælge måden, der bedst passer jer, så er ritualer egentlig ubrugelige. En oprigtig anmodning, foretaget med jeres hjerte og jeres egen fri vilje, vil altid blive opfattet af dem af os, den er sendt til.

l jeres egen hemmelige viljes private afstemningsboks vil l afgøre fremtiden.

Hvad er vægtstangseffekten?

Denne beslutning bør træffes af det største antal blandt jer, selv om det måtte synes som et mindretal. Det tilrådes at sprede dette budskab på alle tænkelige måder, på så mange sprog som muligt, til dem omkring jer, hvad enten de synes modtagelige for denne nye vision af fremtiden eller ej.

Gør det ved at anvende en humoristisk tone eller hån, hvis det kan hjælpe jer. I kan endog åbent og offentligt gøre grin med det, hvis det får jer til at føle jer bedre tilpas, men vær ikke ligeglad, for i det mindste vil l have udøvet jeres frie vilje.

Glem de falske profeter og den tro, der er blevet videregivet til jer om os. Denne anmodning er en af de mest fortrolige, der kan blive fremsat for jer. At træffe en beslutning selv, som et individ, er jeres ret så vel som jeres ansvar.

Passivitet fører kun til fraværet af frihed. Ligeså er ubeslutsomhed aldrig formålstjenligt. Hvis I virkelig ønsker at klynge jer til jeres tro, hvilket er noget vi forstår, så sig NEJ. Hvis I ikke ved, hvad I skal vælge, så sig ikke JA på grund at slet og ret nysgerrighed. Det er ikke en forestilling, dette er det virkelige liv. VI ER l LIVE! Og levende!

Jeres historie har masser af episoder, hvor beslutsomme mænd og kvinder var i stand til at øve indflydelse på begivenhedernes gang til trods for deres lille antal.

Ligesom et lille antal er nok til at tage verdslig magt på Jorden og øve indflydelse på fremtiden for flertallet, kan et lille antal af jer radikalt ændre jeres skæbne, som et svar på afmagten over for så megen træghed og forhindringer. I kan lette menneskehedens fødsel til Broderskab. En af jeres tænkere sagde en gang: "Giv mig noget at holde fast i og jeg vil løfte Jorden". At sprede dette budskab vil så være 'grebet1 til styrken, vi vil være lysårenes lange løftestang, T vil være håndværkerne ... der løfter Jorden, som en konsekvens af vores tilsynekomst.

Hvad ville være konsekvensen af en positiv beslutning?

For os ville den umiddelbare konsekvens af en kollektiv gunstig beslutning være åbenbaringen af mange skibe på jeres himmel og på Jorden.

For jer ville den direkte effekt være den hurtige opgivelse af mange visheder og overbevisninger. En enkelt afgørende visuel kontakt ville få umådelige følger for jeres fremtid. Megen viden ville for altid blive ændret. Organiseringen af jeres samfund ville for stedse blive grundigt omvæltet i alle aktivitetsområder. Magt ville blive individuel, fordi I ville se for jer selv, at vi er levende. Konkret ville I ændre på målestokken af jeres værdier.

Den vigtigste ting for os er, at menneskeheden ville udgøre en enkelt familie foran dette "ukendte", vi ville repræsentere! Fare ville langsomt svinde bort fra jeres hjem, fordi l indirekte ville tvinge de uønskede, dem som vi kalder den "tredje part", til at vise sig og forsvinde, l ville alle bære det samme navn og dele de samme rødder: Menneskeheden!

Senere hen ville fredelige og respektfulde udvekslinger således være mulige, hvis sådanne er jeres ønske. Lige nu kan den, som er sulten, ikke smile; den, som er frygtsom, kan ikke byde os velkommen. Vi er bedrøvede over at se mænd, kvinder og børn lide i en sådan grad i deres kød og i deres hjerter, når de bærer et sådant indre lys.

Dette lys kan være jeres fremtid. Vort forhold kunne være progressivt

Adskillige stadier på adskillige år eller årtier ville forekomme: Demonstrativ tilsynekomst af vore skibe, fysisk tilsynekomst ved siden af mennesker, samarbejde i jeres tekniske og åndelige udvikling, opdagelse af dele af galaksen.

Hver gang ville nye valg blive tilbudt jer. l ville så selv beslutte jer for at krydse nye stadier, såfremt l tror det nødvendigt for jeres ydre og indre velbefindende. Ingen indblanding ville ensidigt blive besluttet. Vi ville tage af sted, så snart som l kollektivt ville ønske, at vi gør det.

Afhængig af hastigheden hvormed budskabet spredes verdenen over, vil adskillige uger eller endog måneder være nødvendige inden vores "store tilsynekomst", hvis beslutningen således er truffet af flertallet af dem, der vil have brugt deres evne til at vælge, og hvis dette budskab modtager den nødvendige støtte.

Hovedforskellen mellem jeres daglige bønner til entiteter af udelukkende åndelig natur og jeres nuværende beslutning er ganske enkelt: vi er udstyret rent teknisk til at legemliggøre os!

Hvorfor et sådant historisk dilemma?

Vi ved, at "fremmede" anses som fjender så længe de legemliggør det "ukendte", l første fase vil følelsen, som vores tilsynekomst vil afføde, styrke jeres forhold på et verdensomspændende plan. Hvordan ville l vide, om vores ankomst skyldes jeres kollektive valg? Af den enkle grund, at vi i modsat fald allerede i lang tid ville have været dér på jeres eksistensniveau! Hvis vi endnu ikke er der, er det fordi l utvetydigt ikke har truffet en sådan beslutning.

Nogle blandt jer kunne tro, at vi ville få jer til at tro på et bevidst eget valg, for at lovliggøre vores ankomst, selv om dette ikke ville være sandt. Hvilken interesse ville vi have i åbent at tilbyde jer, hvad l ikke har adgang til endnu, til gavn for det største antal af jer?

Hvordan kunne l være sikker på, at dette ikke er endnu en udspekulert manøvre af "Tredjeparten" til bedre at trælbinde jer? Fordi man altid mere effektivt bekæmper noget, der er identificeret, end det modsatte. Er terrorismen, der undergraver jer, ikke et tydeligt eksempel?

Lige meget hvad, så er l de eneste dommere i jeres egne hjerter og sjæle! Hvad jeres valg end er, ville det være respektabelt og blive respekteret! l fraværet af menneskelige repræsentanter, der eventuelt kunne forlede til fejltagelse, ignorerer I alting om os så vel som fra dem, der manipulerer jer uden jeres samtykke.

l jeres situation hersker de forsigtighedsprincipper, der består i ikke at prøve på at opdage os, ikke længere, l befinder jer allerede i Pandoras æske, som den "tredje part" har skabt omkring jer. Hvad end jeres beslutning måtte være, så er l nødt til at komme ud af den.

Over for et sådant dilemma, én uvidenhed mod en anden, har l brug for at spørge jeres intuition. Ønsker l at se os med jeres egne øjne, eller ganske enkelt tro hvad jeres tænkere siger? Det er det sande spørgsmål!

Efter tusinder af år ville dette valg en dag være uundgåeligt: at vælge mellem to ubekendte.

Hvorfor sprede et sådant budskab iblandt jer selv?

Oversæt og spred dette budskab vidt og bredt. Denne handling vil påvirke jeres fremtid på en uomstødelig og historisk måde i en målestok af årtusinder, i modsat fald vil det udskyde en ny mulighed for at vælge til adskillige år senere, mindst én generation, hvis den kan overleve.

Ikke at vælge, betyder at underkaste sig andre menneskers valg. Ikke at informere andre, betyder at løbe risikoen for at opnå et resultat, der er modsat éns forventninger. At forblive neutral betyder, at opgive sin frie vilje. Det drejer sig om jeres fremtid. Det drejer sig om jeres udvikling.

Det er muligt, at denne invitation ikke modtager jeres kollektive bifald og at den på grund af mangel på informationer vil blive ignoreret. Ikke desto mindre går ingen individuel anmodning upåagtet hen i universet.

Forestil jer vores ankomst i morgen. Tusindvis afskibe. Et enestående kulturelt chock i vore dages historie for menneskeheden. Det vil da være for sent at fortryde ikke at have truffet et valg og/ spredt budskabet, fordi denne opdagelse vil være uomstødelig. Vi fastholder dog, at l ikke kaster jer ud i det, men virkelig tænker over det! Og beslutter jer!

De store medier vil nødvendigvis ikke være interesseret i at sprede dette budskab. Det er derfor jeres opgave hver især, som et anonymt, dog et usædvanligt tænkende og elskende væsen, at videregive det. I er stadig arkitekterne for jeres egen skæbne... "ØNSKER I AT VI VISER OS?"

SUBSCRIPTION TO THE EARTH RAINBOW NETWORK E-LIST

If you would like to subscribe to the Earth Rainbow Network automated listserver and regularly receive compilations covering a broad range of subjects, including each new Meditation Focus issued every two week, simply send a blank email at earthrainbownetwork-subscribe@lists.riseup.net from the email account to which you want to receive the material compiled and networked by the Earth Rainbow Network Coordinator. Subscription is FREE!

BACK TO THE FIRST HOME PAGE OF THIS SITE