MAY PEACE PREVAIL ON EARTH


Vi?am NLO-e nekoliko godina i imao sam kontakte s izvanzamaljskim bic´ima.

Imam 42 godine, tehnic˙ku (vojni pilot mlaznih aviona i kontrolor leta), ekonomsku (magistar) i menadz˙ersku naobrazbu (upravitelj aerodroma). Od s˙este godine imam razna iskustva duhovnog tipa koja neprestano poprimaju sve jasniji oblik i sve vis˙e smisla.

Me?u mnogo tipova fenomena koji su se manifestiranli u prethodne dvije godine, na primjer kad sam dobio poruku o trodimenzionalnoj prirodi vremena, kad je NLO lebdio iznad moje kuc´e i 'objavio' svoju prisutnost strahovitom bukom, i onda kad je enormno velika trokutasta letjelica preletjela preko moje kuc´e kad sam se selio, a za njom zrac˙na bitka od svjetala koja su potrajala 25 minuta, i tako?er vis˙e pojavljivanja nebeskih svjetala i eterskih bic´a u mojoj kuc´i, napokon, nakon s˙to sam nauc˙io kako da se mentalno projiciram na mjesto u prisutnosti dobroc´udnih izvanzemaljaca, primio sam sljedec´u poruku od njihove hijerarhije.

Jean Ederman


"PROMIJENITE SVIJET!

"ODLUC˙ITE TREBAMO LI SE POKAZATI!"
Tko god vam je prenio ovu prevedenu poruku nevaz˙no je, i morao bi ostati anoniman u vas˙em umu. Vaz˙no je s˙to c´ete uc˙initi s ovom porukom!

Svatko od vas z˙eli primijeniti svoju slobodnu volju i iskusiti srec´u.

To su svojstva koja su nam pokazana i do kojih sad imamo pristup. Vas˙a slobodna volja ovisi o znanju koje imate o svojoj vlastitoj moc´i. Vas˙a srec´a ovisi o ljubavi koju dajete i primate.

Poput svih svjesnih rasa u ovom stupnju razvoja, moz˙da se osjec´ate izolirano na svom planetu. Zbog tog ste dojma sigurni u svoju sudbinu. Ipak, na pragu ste velikih i naglih promjena kojih je samo manjina svjesna.

Nije nas˙a odgovornost da mijenjamo vas˙u buduc´nost bez da vi to odaberete. Smatrajte ovu poruku opc´im svjetskim referendumom! I vas˙ odgovor glasac˙kim listic´em!


Tko smo mi?

Ni vas˙i znanstvenici ni vas˙i religijski predstavnici ne izjas˙njavaju se jednoznac˙no o neobjas˙njenim nebeskim doga?ajima kojima c˙ovjec˙anstvo svjedoc˙i tisuc´ama godina. Da bi netko spoznao istinu, mora se s njom suoc˙iti bez filtera svojih vjerovanja, koliko god vrijedna pos˙tivanja ona bila.

Rastuc´i broj vas˙ih anonimnih istraz˙ivac˙a istraz˙uje nove puteve znanja i dolazi vrlo blizu stvarnosti. Danas je vas˙a civilizacija preplavljena oceanom informacija, od kojih je samo sic´us˙an dio, onaj manje uznemiravajuc´i, primjetno ras˙iren.

Ono s˙to je kroz vas˙u povijest izgledalo besmisleno ili nemoguc´e c˙esto je postalo moguc´e, a zatim i ostvareno, pogotovo u posljednjih pedeset godina. Znajte da c´e buduc´nost biti jos˙ vis˙e iznena?ujuc´a. Otkrit c´ete najgore, kao i najbolje.

Poput milijarda drugih u ovoj galaksiji, mi smo svjesna stvorenja koja neki nazivaju "izvanzemaljci", iako je stvarnost suptilnija.

Nema fundamentalne razlike izme?u vas i nas, osim iskustva pojedinih stupnjeva evolucije. Kao i u svakoj organiziranoj strukturi, hijerarhija postoji i u nas˙im me?usobnim odnosima. Nas˙a se temelji na mudrosti nekoliko rasa. Obrac´amo vam se s odobrenjem te hijerarhije.

Poput vec´ine vas, i mi smo u potrazi za Vrhovnim Bic´em. Dakle mi nismo ni bogovi ni polubogovi nego praktic˙ki jednaki vama u Kozmic˙kom Bratstvu.

Fizic˙ki, malo se razlikujemo od vas, ali vec´ina nas je humanoidnog oblika.

Nas˙e postojanje je stvarnost, ali vec´ina vas to jos˙ ne opaz˙a. Mi nismo puki promatrac˙i, mi smo savjesni kao i vi. Ne opaz˙ate nas jer ostajemo nevidljivi vas˙im osjetilima i mjernim instrumentima vec´i dio vremena.

Z˙elimo ispuniti ovu prazninu u ovom trenutku u vas˙oj povijesti. Donijeli smo tu kolektivnu odluku, ali to nije dovoljno. Trebamo vas˙u. Preko ove poruke vi postajete donositelji odluke. Vi osobno.

Nemamo ljudskog predstavnika na Zemlji koji bi mogao voditi vas˙u odluku.


Zas˙to nismo vidljivi?

U odre?enim stupnjevima evolucije kozmic˙ka "c˙ovjec˙anstva" otkrivaju nove oblike znanosti iza oc˙ite kontrole materije. Strukturirana dematerijalizacija i materijalizacija njihov su dio. To je ono s˙to je vas˙e c˙ovjec˙anstvo postiglo u nekoliko laboratorija, u tijesnoj suradnji s drugim "izvanzemaljskim" stvorenjima, a za cijenu hazardnih kompromisa koje od vas namjerno skrivaju neki od vas˙ih predstavnika.

Osim atmosferskih ili svemirskih objekata ili fenomena poznatih vas˙oj znanstvenoj zajednici, koje zovete NLO, postoje i u biti vis˙edimenzionalni proizvedeni svemirski brodovi koji primijenjuju te sposobnosti.

Mnoga ljudska bic´a bila su u vizualnom, slus˙nom, dodirnom ili psihic˙kom kontaktu s takvim brodovima, a neki od njih su pod okultnim moc´ima onih koji "vladaju" vama. Vi?enja su rijetka zbog izvanrednih prednosti dobivenih dematerijaliziranim stanjem tih brodova.

Buduc´i da im sami niste svjedoci, ne moz˙ete vjerovati u njihovo postojanje. To potpuno razumijemo.

Vec´ina tih vi?enja radi se na pojedinac˙noj bazi, tako da se dodirne dus˙a, a ne da se mijenja organizirani sustav. To tako namjerno rade rase koje vas okruz˙uju, ali zbog jako razlic˙itih razloga i rezultata.

Za negativna vis˙edimanzionalna bic´a, koja igraju ulogu u primjeni sile u sjeni ljudske oligarhije, diskrecija je motivirana njihovom z˙eljom da sac˙uvaju svoje postojanje i napad u tajnosti.

Za nas diskrecija je motivirana pos˙tivanjem ljudske slobodne volje koju ljudi mogu primijeniti da bi upravljali vlastitim poslovima tako da mogu samostalno dostic´i tehnic˙ku i duhovnu zrelost. Ulazak c˙ovjec˙anstva u obitelj galaktic˙kih civilacija z˙eljno je is˙c˙ekivan.

Mi se moz˙emo pojaviti usred bijela dana i pomoc´i vam da dostignete to jedinstvo. To jos˙ nismo do sad uc˙inili jer je premalo vas to istinski z˙eljelo, zbog neznanja, nezainteresiranosti ili straha, i zato jer hitnost situacije nije to opravdavala. Mnogi od onih koji prouc˙avaju vi?enja broje svjetla u noc´i a ne osvjetljavaju put. C˙esto razmis˙ljaju u okvirima objekata, a radi se o svjesnim bic´ima.


Tko ste vi?

Vi ste izdanak mnogih tradicija koje su kroz vrijeme bile uzajamno obogac´ivane me?usobnim doprinosima. Isto se odnosi i na rase na povrs˙ini Zemlje. Vas˙ je cilj ujediniti se u pos˙tivanju tih korijena da bi dovrs˙ili zajednic˙ki projekt. Izgled vas˙ih kultura c˙ini se da vas drz˙i razdvojenima jer ste ga zamijenili s dubljim bic´em. Oblik je sad vaz˙niji od bitka vas˙e suptilne prirode. Za sile na poloz˙aju ovo prevladavanje oblika c˙ini bedem koji ih s˙titi od bilo kakvog ugroz˙avanja.

Pozvani ste da prevladate oblik istovremeno ga pos˙tujuc´i zbog njegova bogatstva i ljepote. Zahvaljujuc´i razumijevanju savjesti oblika volimo ljude u njihovoj razlic˙itosti. Mir ne znac˙i ne-ratovanje, on se sastoji od postajanja onoga s˙to ste vi u stvarnosti: jedno Bratstvo.

Da bi ste to razumijeli, broj rjes˙enja koja su vam na dohvatu se smanjuje. Jedno od njih sastoji se od kontakta s drugom rasom koji bi promijenio sliku onoga s˙to ste vi u stvarnosti.


Kakva je situacija?

Osim u rijetkim prilikama, nas˙e intervencije uvijek su imale vrlo malo utjecaja na vas˙u sposobnost donos˙enja kolektivnih i osobnih odluka o vas˙oj vlastitoj buduc´nosti. To je motivirano nas˙im poznavanjem vas˙ih dubokih psiholos˙kih mehanizama.

Dos˙li smo do zakljuc˙ka da se sloboda gradi svaki dan kako bic´e postaje svjesno sebe i svog okruz˙enja i progresivno se osloba?a ogranic˙enja i inercija, koje god bile. Usprkos brojnim hrabrim i voljnim ljudskim savjestima, te su inercije umjetno odrz˙avane radi zarade rastuc´e centralizirane sile.

Donedavno je c˙ovjec˙anstvo z˙ivjelo u zadovoljavajuc´oj kontroli nad svojim odlukama. Ali gubi sve vis˙e i vis˙e kontrolu nad svojom sudbinom zbog rastuc´e upotrebe naprednih tehnologija, c˙ije su smrtonosne posljedice na zemaljske i ljudske ekosisteme postale nepovratne. Polako ali sigurno gubite svoju neobic˙nu sposobnost da z˙ivot uc˙inite poz˙eljnim. Vas˙a moc´ oporavka umjetno c´e se smanjiti, bez obzira na vas˙u vlastitu volju. Postoje tehnologije koje utjec˙u na vas˙e tijelo, kao i na vas˙ um. Takvi se planovi vec´ ostvaruju.

To se moz˙e promijeniti dok god c˙uvate tu stvaralac˙ku moc´ u vama, c˙ak i ako ona dijeli prostor s tamnim namjerama vas˙ih potencijalnih gospodara. To je razlog zas˙to mi ostajemo nevidljivi. Ta osobna moc´ osu?ena je na propast ako se ne dogodi kolektivna reakcija velike magnitude. Razdoblje koje dolazi je razdoblje pucanja, koje god bilo.

Ali trebate li c˙ekati do posljednjeg trenutka da biste traz˙ili rjes˙enje? Trebate li predvidjeti ili podnijeti bol?

Vas˙a povijest obiljez˙ena je susretima me?u ljudima koji su otkrivali jedni druge u c˙esto konfliktnim uvjetima. Osvajanje se gotovo uvijek doga?alo na propast drugih. Zemlja je postala selo u kojem svi znaju sve, a opet jos˙ traju sukobi i prijetnje svih vrsta postaju gore u trajanju i intenzitetu.

Premda Ljudsko bic´e kao osoba ima mnogo potencijalnih sposobnosti, ne moz˙e ih primijeniti s dostojanstvom. To vrijedi za vec´inu vas iz razloga koji su u biti geopolitic˙ki.

Ima vas nekoliko milijardi. Obrazovanje vas˙e djece i vas˙i uvjeti z˙ivota, kao i uvjeti brojnih z˙ivotinja i vec´ine biljnog z˙ivota, ipak su pod palcem malog broja vas˙ih politic˙kuh, financijskih, vojnih i religijskih predstavnika.

Vas˙e misli i vjerovanja oblikovani su prema gerilskim interesima da vas pretvore u roblje istovremeno vam dajuc´i osjec´aj da imate potpunu kontrolu nad svojom sudbinom, s˙to je u stvari stvarnost.

Ali dug je put od z˙elje do c˙injenice kad su prava pravila trenutne igre nepoznata. Ovaj put vi niste osvajac˙. Iskrivljavanje informacija tisuc´ljetna je strategija za ljudska bic´a. Uvo?enje misli, osjec´aja ili organizama koji vam ne pripadaju, putem ad hoc tehnologija, jos˙ je starija strategija.

Prekrasne prilike za napredak blizu su velikih prijetnji potc˙injenja i unis˙tenja. Te opasnosti i prilike postoje sada. Ipak, vi moz˙ete opaz˙ati samo ono s˙to vam se pokaz˙e. Kraj prirodnih resursa je programiran, dok nijedan dalekogledni kolektivni projekt jos˙ nije pokrenut.

Mehanizmi za iscrpljivanje ekosistema pres˙li su granicu nepovratnosti. Rijetkost resursa i njihova nepos˙tena podjela - resursa c˙ija c´e poc˙etna cijena rasti iz dana u dan - dovest c´e do bratoubilac˙kih borba na globalnoj razini, ali i u samim srcima vas˙ih gradova i sela.

Mrz˙nja raste, ali raste i ljubav. To je ono s˙to vas drz˙i u uvjerenju u vas˙u sposobnost nalaz˙enja rjes˙enja. Ali kritic˙na masa nije dovoljna i poduzimaju se sabotaz˙e na pametan nac˙in.

Ljudsko ponas˙anje, formirano od pros˙lih navika i treninga, ima takvu inerciju da vas ova perspektiva vodi u slijepu ulicu. Te probleme povjeravate predstavnicima, c˙ija savjest za zajednic˙ku dobrobit polako blijedi pred interesima korporatista, s tim tes˙koc´ama. Oni uvijek raspravljaju o formi, a rijetko o sadrz˙aju.

Upravo u trenutku akcije nagomilavat c´e se odgode do toc˙ke u kojoj vis˙e nec´ete moc´i birati nego c´ete se morati podrediti. To je razlog za to s˙to c´e, vis˙e nego ikad u vas˙oj povijesti, vas˙e odluke donesene danas direktno i znac˙ajno utjecati na vas˙ opstanak sutra.

Koji bi doga?aj mogao korijenito promijeniti tu inerciju tipic˙nu za svaku civilizaciju? Odakle c´e doc´i kolektivna i sjedinjavajuc´a svijest, koja c´e zaustaviti to slijepo srljanje naprijed?

Plemena, stanovnis˙tva i ljudski narodi oduvijek su imali me?usobne interakcije. Suoc˙eni s prijetnjama koje vise nad ljudskom obitelji, moz˙da je vrijeme da se dogodi neka vec´a interakcija.

Veliki val je na rubu pojavljivanja. Pomijes˙an je od jako pozitivnih ali tako?er i vrlo negativnih aspekata.


Tko su "trec´a strana"?

Postoje dva nac˙ina da se uspostavi kozmic˙ki kontakt s nekom drugom civilizacijom: putem postavljenih predstavnika ili direktno s pojedincima bez razlike. Prvi nac˙in povlac˙i borbu interesa, drugi donosi svijesnost.

Prvi nac˙in odabrala je grupa rasa motiviranih drz˙anjem c˙ovjec˙anstva u ropstvu, i na taj nac˙in kontroliranjem Zemaljskih resursa, genskog naslije?a i ljudske emocionalne energije.

Drugi je nac˙in odabrala grupa rasa udruz˙ena s ciljem Duha sluz˙enja. Mi smo, sa svoje strane, podrz˙ali taj nesebic˙an cilj i predstavili se prije nekoliko godina predstavnicima ljudske sile koji su odbili nas˙u pruz˙enu ruku pod izgovorom nekompatibilnih interesa s njihovom strates˙kom vizijom.

Zato danas pojedinci moraju samostalno nac˙initi ovaj izbor bez uplitanja ikakvog predstavnika. Ono s˙to smo u pros˙losti predloz˙ili onima za koje smo vjerovali da su sposobni pridonijeti vas˙oj srec´i, sada predlaz˙emo ... vama!

Vec´ina vas ignorira c˙injenicu da su ne-ljudska stvorenja uc˙estvovala u primjeni tih centraliziranih sila, bez da ste i posumnjali na njih i bez da su bili dostupni vas˙im osjetilima. Veoma je toc˙no da su oni na vrlo suptilan nac˙in gotovo preuzeli kontrolu. Oni nuz˙no ne postoje na vas˙oj materijalnoj ravnini, i to je bas˙ ono s˙to bi ih moglo uc˙initi ekstremno uc˙inkovitima i zastras˙ujuc´ima u bliskoj buduc´nosti. Ipak, znajte da se velik broj vas˙ih predstavnika bori protiv te opasnosti! Znajte da nisu sve otmice uperene protiv vas. Tes˙ko je prepoznati istinu!

Kako biste vi mogli u takvim okolnostima primijeniti svoju slobodnu volju, kad je toliko manipulirana? Od c˙ega ste vi stvarno slobodni?

Mir i ujedinjenje vas˙ih naroda bio bi prvi korak prema harmoniji s civilizacijama koje nisu vas˙e.

Bas˙ to je ono s˙to oni koji vama manipuliraju iza scene z˙ele izbjec´i pod svaku cijenu, jer dijelec´i vladaju! Oni tako?er vladaju i onima koji upravljaju vama. Njihova snaga dolazi iz sposobnosti da u vas uvlac˙e nepovjerenje i strah. To znac˙ajno s˙teti vas˙oj samoj kozmic˙koj prirodi.

Ova poruka ne bi bila vaz˙na da tutorat tih manipulatora nije dosegnuo vrhunac i da se njihovo navo?enje na pogres˙an put i ubojiti planovi nisu materijalizirali pred nekoliko godina. Njihovi rokovi su zakljuc˙eni i c˙ovjec˙anstvo c´e proc´i kroz muke bez presedana u iduc´ih deset ciklusa.

Da biste se obranili od te agresije bez lica, morate imati bar dovoljno informacija koje vode do rjes˙enja.

Kao s˙to je sluc˙aj i s ljudima, otpor postoji i me?u tim dominantnim rasama. I opet, izgled i pojava nec´e biti dovoljni da se razluc˙i dominator od saveznika. U vas˙em trenutnom stanju psihe ekstremno je tes˙ko razlikovati ih. Uz vas˙u intuiciju bit c´e potreban i trening kad do?e vrijeme.

Svjesni neprocjenjive vrijednosti slobodne volje, pozivamo vas jednoj alternativi.


S˙to mi moz˙emo ponuditi?

Mi vam moz˙emo ponuditi vis˙e holistic˙ku viziju svemira i z˙ivota, konstruktivne interakcije, iskustvo pos˙tenih i bratskih odnosa, osloba?ajuc´e tehnic˙ko znanje, iskorjenjivanje patnje, kontroliranu primjenu individualnih moc´i, pristup novim oblicima energije i, napokon, bolje shvac´anje svijesti.

Mi vam ne moz˙emo pomoc´i da prevladate individualne i kolektivne strahove, kao ni donijeti vam zakone koje niste sami odabrali, rad na vama samima, individualne i kolektivne napore da izgradite svijet kakav z˙elite, duh potrage za novim horizontima.


S˙to bismo mi dobili?

Kad biste odluc˙ili da se takav kontakt ostvari, mi bismo se odus˙evili c˙uvanjem bratske ravnotez˙e u ovom dijelu svemira, plodnim diplomatskim izmjenama i intenzivnom Rados˙c´u spoznaje da ste se vi ujedinili da biste ostvarili ono za s˙to ste sposobni. Osjec´aj Radosti snaz˙no je traz˙en u svemiru jer je njegova energija boz˙anska.


Koje vam pitanje postavljamo?

"Z˙ELITE LI DA SE POKAZ˙EMO?"

Kako moz˙ete odgovoriti na to pitanje?

Istina dus˙e moz˙e se c˙itati telepatski. Vi samo morate upitati sebe to pitanje i dati svoj odgovor toliko jasno, pojedinac˙no ili u grupi, koliko to z˙elite. To s˙to ste u srcu grada ili u sredis˙tu pustinje ne utjec˙e na uc˙inkovitost vas˙eg odgovora, DA ili NE, NEPOSREDNO NAKON POSTAVLJANJA PITANJA! Jednostavno uc˙inite to kao da pric˙ate sa sobom ali razmis˙ljajuc´i o poruci.

Ovo je univerzalno pitanje i tih samo nekoliko rijec˙i, stavljenih u svoj kontekst, ima snaz˙no znac˙enje. Ne biste smjeli dozvoliti da vas kolebanje ometa. Zato morate smireno razmisliti o tome, u svoj savjesti. Da bi vas˙ odgovor bio savrs˙eno povezan s pitanjem, preporuc˙ujemo da odgovorite odmah po jos˙ jednom c˙itanju ove poruke.

Nemojte z˙uriti s odgovorom. Dis˙ite i dopustite da u vas prodre moc´ vas˙e vlastite slobodne volje. Budite ponosni na ono s˙to jeste! Problemi koje imate mogu vas oslabiti. Zaboravite na njih na nekoliko minuta da budete ono s˙to jeste. Osjetite snagu koja se budi u vama. Vi kontrolirate sami sebe!

Jedna misao, jedan odgovor moz˙e drastic˙no promijeniti vas˙u blisku buduc´nost, na jedan ili drugi nac˙in.

Vas˙a individualna odluka da zamolite u svojem unutarnjem ja da se mi pokaz˙emo na vas˙oj materijalnoj ravnini usred bijela dana nama je draga i bitna.

Premda moz˙ete odabrati nac˙in koji vam najbolje odgovara, rituali su u biti beskorisni. Iskreni zahtjev nac˙injen s vas˙im srcem i vas˙om vlastitom voljom uvijek c´e biti opaz˙en od onih od nas kojima je upuc´en.

U svom vlastitom privatnom glasac˙kom mjestu vas˙e tajne volje, odredit c´ete buduc´nost.


S˙to je efekt poluge?

Ovu odluku trebao bi donijeti najvec´i broj me?u vama, premda bi mogao izgledati kao manjina. Preporuc˙ujemo da pros˙irite ovu poruku na sve zamislive nac˙ine, na koliko je god jezika moguc´e, onima oko sebe, izgledali oni sposobni prihvatiti ovu novu viziju buduc´nosti ili ne.

Uc˙inite to upotrebljavajuc´i zabavan ton ili ismijavanje, ako vam to moz˙e pomoc´i. Moz˙ete joj se c˙ak otvoreno i javno rugati ako se na taj nac˙in osjec´ate ugodnije, ali nemojte biti indiferentni jer c´ete bar vi biti ti koji su primijenili svoju slobodnu volju.

Zaboravite na laz˙ne proroke i vjerovanja koja su vam prenesana o nama. Ovaj zahtjev jedan je od najintimnijih koji moz˙e biti zatraz˙en od vas. Samostalno donos˙enje odluke, kao pojedinci, vas˙e je pravo kao i vas˙a odgovornost!

Pasivnost samo vodi u odsutnost slobode. Slic˙no tome neodluc˙nost je uvijek neefikasna. Ako se stvarno z˙elite drz˙ati svojih uvjerenja, s˙to mi razumijemo, tada recite NE. Ako ne znate s˙to da odaberete, nemojte rec´i DA iz c˙iste zntiz˙elje. Ovo nije predstava, ovo je pravi svakodnevni z˙ivot, MI SMO Z˙IVI! I z˙ivimo!

Vas˙a povijest ima mnogo epizoda u kojima su odluc˙ni mus˙karci i z˙ene bili sposobni utjecati na tijek doga?aja usprkos svom malom broju.

Bas˙ kao s˙to je malen broj dovoljan da se preuzme privremena vlast na Zemlji i utjec˙e na buduc´nost vec´ine, tako i malen broj vas moz˙e korijenito promijeniti vas˙u sudbinu kao odgovor na nemoc´ pred tolikom inercijom i preprekama! Moz˙ete olaks˙ati porod c˙ovjec˙anstva u Bratstvo.

Jedan od vas˙ih mislilaca jednom je rekao: "Dajte mi rukohvat i podic´i c´u Zemlju".

S˙irenje ove poruke tada c´e biti rukohvat koji treba ojac˙ati, mi c´emo biti poluga svjetlosnim godinama duga, vi c´ete biti zanatlije koji c´e ... podic´i Zemlju, s˙to c´e biti posljedica nas˙eg pojavljivanja.


Koje bi bile posljedice pozitivne odluke?

Za nas neposredna posljedica kolektivne privolne odluke bila bi materijalizacija mnogih brodova, na vas˙em nebu i na Zemlji.

Za vas direktna posljedica bila bi brzo napus˙tanje mnogih uvjerenja i vjerovanja.

Jednostavan odluc˙an vizualani kontakt imao bi ogromne utjecaje na vas˙u buduc´nost. Mnoge spoznaje bile bi izmijenjene zauvijek. Organizacija vas˙ih drus˙tava bila bi duboko potresena zauvijek, na svim podruc˙jima aktivnosti. Moc´ bi postala individualna jer biste sami vidjeli da smo mi z˙ivi. Konkretno, promijenili biste svoju ljestvicu vrijednosti.

Najvaz˙nija stvar za nas je to da bi c˙ovjec˙anstvo formiralo jednu obitelj pred tim "nepoznatim" koje bismo mi predstavljali!

Opasnost bi se polako otopila iz vas˙ih domova jer biste indirektno prisilili nepoz˙eljne, koje smo nazvali "trec´a strana", da se pokaz˙u i nestanu. Svi biste nosili isto ime i dijelili iste korijene: C˙ovjec˙anstvo!

Kasnije bi bile moguc´e mirne i pos˙tene razmjene, ako bi to bila vas˙a z˙elja. Za sad onaj tko je gladan ne moz˙e se smijati, onaj tko je pun strahova ne moz˙e nam pruz˙iti dobrodos˙licu. Tuz˙ni smo kad vidimo mus˙karce, z˙ene i djecu da toliko pate u svom tijelu i svojim srcima, kad nose takvo unutarnje svjetlo.

To svjetlo moz˙e biti vas˙a buduc´nost. Nas˙i odnosi mogu biti progresivni.

Dogodilo bi se nekoliko stupnjeva od nekoliko godina ili desetljec´a: demonstrativno pojavljivanje nas˙ih brodova, fizic˙ko pojavljivanje pored ljudskih bic´a, suradnja u vas˙oj tehnic˙koj i duhovnoj evoluciji, otkrivanje dijelova galaksije.

Svaki bi vam put bili ponu?eni novi odabiri. Vi biste tada odluc˙ili da pre?ete na novi stupanj ako mislite da je to potrebno za vas˙u vanjsku i unutarnju dobrobit. Ni na jedno uplitanje ne bismo se odluc˙ili jednostrano. Otis˙li bismo c˙im biste vi kolektivno poz˙eljeli da odemo.

Ovisno o brzini s˙irenja ove poruke svijetom, nekoliko tjedana, ili c˙ak nekoliko mjeseci, bit c´e potrebno prije nas˙eg "velikog pojavljivanja", kad bi takvu odluku donijela vec´ina onih c´e iskoristiti svoju sposobnost da biraju, i kad bi ova poruka dobila potrebnu podrs˙ku.

Glavna razlika izme?u vas˙ih dnevnih molitava entitetima strogo duhovne prirode i vas˙e trenutne odluke ekstremno je jednostavna:

mi smo tehnic˙ki opremljeni da se materijaliziramo!


Zas˙to takva povijesna dilema?

Znamo da su "stranci" smatrani neprijateljima tako dugo dok utjelovljuju "nepoznato". U prvom stupnju osjec´aji koje c´e izazvati nas˙e pojavljivanje ojac˙at c´e vas˙e odnose na globalnoj razini.

Kako moz˙ete znati da je nas˙ dolazak posljedica vas˙eg kolektivnog izbora? Iz jednostavnog razloga – mi bismo inac˙e vec´ odavno bili tu na vas˙oj razini postojanja! Ako mi jos˙ nismo tu, to je zato s˙to vi jos˙ niste eksplicitno donijeli takvu odluku.

Neki me?u vama mogli bi pomisliti da bismo vas mi uvjerili u vas˙ namjeran izbor kako bismo legitimirali svoj dolazak, premda to ne bi bilo toc˙no. Kakv bismo mi interes imali otvoreno ponuditi ono do c˙ega vi jos˙ nemate pristupa, za dobrobit najvec´eg broja vas?

Kako moz˙ete biti sigurni da ovo nije jos˙ jedan suptilan manevar "trec´e strane" da vas bolje podjarmi? Jer uvijek se efikasnije moz˙e boriti protiv nec˙ega s˙to je identificirano nego protiv nec˙ega s˙to nije. Nije li terorizam koji vas nagriza oc˙it primjer?

Kako god, vi ste jedini sudac u svom srcu i dus˙i! S˙to god odaberete, bit c´e pos˙tivano! U odsutnosti ljudskih predstavnika koji bi vas mogli zavesti u pogres˙ku vi ignorirate sve o nama kao i o onima koji manipuliraju vama bez vas˙eg pristanka.

U vas˙oj situaciji, predostroz˙an princip kojise sastoji od ne pokus˙avanja otkrivanja nas vis˙e ne prevladava. Vec´ ste u Pandorinoj kutiji koju je "trec´a strana" stvorila oko vas. Kakva god vas˙a odluka bila, morat c´ete izac´i iz nje.

Pred takvom dilemom, jedno neznanje protiv drugog, morate upitati svoju intuiciju. Z˙elite li vidjeti nas vlastitim oc˙ima, ili jednostavno vjerujete onome s˙to vas˙i mislioci kaz˙u? To je pravo pitanje!

Nakon tisuc´a godina, jednog je dana ovaj izbor morao postati neizbjez˙an: biranje izme?u dvojeg nepoznatog.


Zas˙to s˙iriti takvu poruku me?u sobom?

Prevedite i pros˙irite ovu poruku s˙irom svijeta. Ta akcija utjecat c´e na vas˙u buduc´nost na nepromjenjiv i povijestan nac˙in na ljestvici tisuc´ljec´a, a u suprotnome odgodit c´e novu prigodu za izbor na nekoliko godina kasnije, bar jednu generaciju, ako uspije prez˙ivjeti.

Ne birati znac˙i podnositi izbore drugih ljudi. Ne informirati druge znac˙i ulaziti u rizik dobivanja rezultata koji je u suprotnosti s nec˙ijim oc˙ekivanjima. Ostati indiferentan znac˙i odustati od svoje slobodne volje.

Radi se o vas˙oj buduc´nosti. Radi se o vas˙oj evoluciji.

Moguc´e je da ovaj poziv ne dobije vas˙ kolektivni odaziv i da, zbog manjka informacija, ne bude uzet u obzir. Ipak ni jedna individualna z˙elja ne prolazi nezapaz˙ena u svemiru.

Zamislite nas˙ dolazak sutra. Tisuc´e brodova. Jedinstveni kulturni s˙ok u povijesti danas˙njeg c˙ovjec˙anstva. Tada c´e biti prekasno za z˙aljenje zbog nedonos˙enja izbora i s˙irenja poruke, jer c´e to otkric´e biti nepovratno. Inzistiramo na tome da ne z˙urite, nego da razmislite o tome! I odluc˙ite!

Veliki mediji nec´e nuz˙no biti zainteresirani za s˙irenje ove poruke. Zato je to vas˙ zadatak, kao anonimnog a ipak izvanrednog mislec´eg i ljubec´eg bic´a, da je prenesete.

Jos˙ uvijek ste arhitekti vlastite sudbine ...

"Z˙ELITE LI DA SE POKAZ˙EMO?"

SUBSCRIPTION TO THE EARTH RAINBOW NETWORK E-LIST

If you would like to subscribe to the Earth Rainbow Network automated listserver and regularly receive similar compilations covering a broad range of subjects, including each new Meditation Focus issued every two week, simply send a blank email at earthrainbownetwork-subscribe@lists.riseup.net from the email account to which you want to receive the material compiled and networked by the Earth Rainbow Network Coordinator. Subscription is FREE!

BACK TO THE FIRST HOME PAGE OF THIS SITE